TÌM PHỤ TÙNG
Từ khóa

Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền

Piston
Xi lanh
Tay Biên
Trục khủy - Trục cơ
Bạc biên - bạc balie
Xéc măng
Lốc máy
Bánh đà
Căn dọc trục
Cảm biến trục khuỷu
Puly đầu trục khuỷu
Mặt máy
Bánh răng đầu trục cơ

Phụ tùng Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền

1 2 3 4